Yüksek Di̇yoptri̇ Cerrahi̇si̇nde Başarılı Sonuçlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. FARUK ÖZTÜRK, NANOFTALMİK GÖZLERDE KATARAKT CERRAHİSİNİN ÖZELLİKLERİ, ZORLUKLARI, KOMPLİKASYONLARI İLE YÜKSEK DİYOPTRİDE KATLANABİLİR GÖZ İÇİ LENSİ (GİL) İMPLANTASYONUNDAKİ YENİLİKLERİ ANLATTI. AYRICA 4 HASTANIN 6 GÖZÜNE YAPTIĞI CERRAHİ DENEYİM VE SONUÇLARINI AKTARDI.

Prof. Dr. Faruk Öztürk, nanoftalmus 4 hastanın 6 gözüne fakoemülsi̇fi̇kasyon ve Vsy Biotechnology, ud 613 +50.00 dpt i̇le +55,00 dpt. arasındaki̇ GİL i̇mplantasyonunu gerçekleşti̇rdi̇; başarılı sonuçlara i̇mza attı.

Prof. Dr. Öztürk; nanoftalmi̇k gözlerde katarakt cerrahi̇si̇ni̇n zorluklarına rağmen, di̇kkatli̇ preoperati̇f hazırlık, planlama yapılıp gerekli̇ cerrahi̇ tekni̇kler uygulandığında operasyonun kompli̇kasyonsuz sonuçlanabi̇ldi̇ği̇ni̇ ve i̇yi̇ kli̇ni̇k, refrakti̇f sonuçlara ulaşılabi̇lmekte olduğunu beli̇rti̇yor.

Nanoftalmus, aksiyel uzunluğun (AL), yaşa göre en az iki SD az veya 20.5 mm’nin altında olduğu nadir bir bilateral mikroftalmi durumudur. Nanoftalmusda klinik özellikler arasında küçük kornea, sığ ön kamara, konveks iris, normal / artmış lens kalınlığı, lens / göz oranının yüksekliği, orta – yüksek hiperopi (+8.00 – +25.00), kalın sklera, kalınlaşmış koroid, hastalığın ileri evresinde ise açı kapanması glokomu, uveal efüzyon, eksudatif retina dekolmanı görülebilir.

KÜÇÜK GÖZLER EŞİTTİR BÜYÜK PROBLEMLER

Nanoftalmik gözlerde katarakt ameliyatında normalden daha fazla zorluklar ve problemler söz konusudur. Nanoftalmik gözler normal orbitada ve derinde olup muayene ve ameliyatları zordur. Ameliyat sırasında uveal efüzyon ve suprakoroidal hemoraji görülebilir, dolayısı ile intraoperatif hipotoniden kaçınılmalıdır. Fako cerrahisi tercih olup ekstrakapsüler zor ve risklidir. Ön segment küçük olduğu için kornea, kapsül risk altındadır. Pozitif arka basınç, işlemleri (kapsüloreksis vs) zorlaştırır. Alan oluşturmak, endotel ve kapsülü korumak için viskoelastik (Healon 5 gibi) bol kullanılır. Küçük kesi ve fako tipi tercihtir. Ön vitrektomi, posterior sklerektomi faydalı olabilir.

KÜÇÜK GÖZLERDE HATA ORANI YÜKSELİYOR

Postoperatif refraksiyonu öngörmek zordur çünkü GİL ölçümlerinde, küçük gözlerde hata fazla olmaktadır. Bir diğer önemli konu da yüksek diyoptride katlanabilir GİL bulmak zordur. Piggyback akrilik katlanabilir GİL’lerde interlentiküler opaklaşma olabilmekte ve tekrarlayan cerrahiler gerekmektedir.

ÖRNEK 4 VAKA VE SONUÇLARI

Müracaat eden ardışık 4 nanoftalmus hastanın 6 gözüne fakoemülsifikasyon ve GİL implantasyon cerrahisi uygulandı ve sonuçları prospektif olarak gözden geçirildi. Hastaların biyometri verileri, aksiyel uzunluğu (AL), keratometri, ön kamara derinliği (ACD), refraksiyon değerleri, görme keskinliği ve komplikasyonları kaydedildi. Hastaların hepsinde göz içi basıncı düşürülmesi için preoperatif topikal antiglokomatöz damlalar ve Mannitol %20 IV verildi.

VSY BIOTECHNOLOGY’NİN +50.00 DPT İLE +55.00 DPT. LENSLERİ UYGULANDI

Genel anestezi altında, alt temporal kadrandan 25G trokar girilerek ön vitrektomi yapıldı ve ön kamara derinleştirildi. Komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrasında, özel üretilmiş monoblok katlanabilir +50.00 Dpt ile +55.00 Dpt. arasındaki lensler (VSY, UD 613) yerleştirildi. Hastaların hepsine periferik iridektomi, zonülokapsülotomi, ön hyaloidotomi, ön vitrektomi (İZHV) ve sklerektomi uygulandı.

HASTALAR 12 AY TAKİP EDİLDİ

Hastalarda postoperatif herhangi bir komplikasyon görülmedi. Takip süresi yaklaşık 12 ay idi. Hastaların refraksiyon değerleri ve göz içi basınçları preoperatif değerlere göre belirgin olarak düştü, ön kamara derinlikleri arttı. Sonuç olarak, nanoftalmik gözlerde katarakt cerrahisi, dikkatli preoperatif hazırlık, planlama ve gerekli cerrahi teknikler uygulandığında komplikasyonsuz sonuçlanabilmekte ve iyi klinik ve refraktif sonuçlara ulaşılabilmektedir.
Bu zor gözler için yüksek diyoptride monoblok, katlanabilir GİL özel üretimi yapabilen firmanın ülkemizde bulunması, teknik desteğin ulaşılabilir olması, güvencesi hekim ve hasta için çok önemli bir katkıdır.

Bahsettiğim, adı geçen ürünlerle finansal ilişkimin olmadığını belirtmek isterim.

Ophthalmology Life 36. Sayı